The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

3.2 Utvärdering av praktikperioden
(om möjligt tillsammans med kollegor, lärare och koordinator)

Vad?

Tillsammans kartlägger ni vad praktikanten har lärt sig under praktikperioden, vilka mervärden företaget fått genom att ta emot en praktikant och vilka förbättringar som kan göras inför nästa praktikperiod. Skriv en rapport när ni utvärderat klart.

Varför?

Detta hjälper såväl handledare som koordinator att förbättra eller förändra organisationen av nästa praktikperiod. En skriftlig rapport kan ge en fingervisning om hur man kan planera nästa praktikperiod bättre. Det kan också vara stimulerande att involvera praktikanten i denna process, för att denne ska förstå vikten av praktikperioden.

Hur?

Förslag på områden att utvärdera:

  1. Var matchningen av praktikant och arbetsplats ok?
  2. Vilka kommentarer gjorde praktikanten i utvärderingen?
  3. Sporrades praktikanten till tillfällen av självständigt lärande/praktiskt arbete under praktiktiden?
  4. Praktiska/teoretiska förkunskaper: Är förändringar nödvändiga för ett bättre samarbete mellan den industriella sektorn och skolan?
  5. Hur fungerade den praktiskaorganisationen av praktiken?
  6. Levde handledaren upp till de förväntningar som fanns?
  7. Tiden för praktiktiden: När är bästa tiden för praktikanten/ för skolan/ för företaget?
  8. Frågor gällande målen för praktiken, Knyt an till aktivitetsplanen för praktikanten. "Job Description for Trainee".
  9. Finns det liknande/bättre praktikplatser på företaget för att täcka kommande behov? Optimera ett nätverk av praktikplatsanordnare.

Viktiga punkter: Vad har vi lärt oss? Vad kan bli bättre till nästa gång?

Tänk på!

Försök att hitta en balans mellan positiva och negativa saker, mellan styrkor och svagheter.