The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.3 Aktivitetsplan för praktikperioden

1.3 Aktivitetsplan för praktikperioden

Vad?

Du gör upp en plan med en beskrivning av de arbetsuppgifter som skall utföras under praktikperioden. Ta hänsyn till både skolans, företagets och praktikantens förväntningar.

Varför?

Aktivitetsplanen tydliggör vad praktikanten skall utföra under praktikperioden.

Hur?

I aktivitetsplanen för praktikperioden kan man särskilja följande aktiviteter:

 • Förberedande uppgifter (exempelvis; planering, organisera verkstaden, underhåll av delar och verktyg)
 • Praktiskt utövande (exempelvis; installation, diagnos, reparationsarbete)
 • Stödjande uppgifter (exempelvis; administration, utbildning, kvalitetsstyrning, underhåll, säkerhet och miljö)
  Man kan också lägga till olika kompetenser som behövs för att nå målen under praktikperioden. Du kan läsa mer om detta under Nyckelkompetens för praktikanter i kapitel 5. För yrkesspecifika kompetensbeskrivningar har varje land eller region i Europa troligtvis en organisation för anställda där man utformar befattningsbeskrivningar.

Användbara råd:

 • Gör en översikt av uppgifter, aktiviteter och färdigheter och prioritera uppgifterna.
 • Ta hänsyn till praktikantens förutsättningar.
 • Begränsa uppgifterna och gör en realistisk tidsdisponering (dagar, timmar).
 • Ta hänsyn till den ibland begränsade kollektivtrafiken.
 • Schemalägg ett eller flera tillfällen till utvärdering och bedömning. Om möjligt även tillsammans med praktikkoordinator och lärare från skolan.
 • Avsätt tid för att visa saker och demonstrera olika tekniker. Ge utrymme till frågor och återkoppling.
 • Ge tillräckligt mycket tid till praktikanten så att han/hon kan öva på uppgifterna.
 • Efter genomgången skall det finnas möjlighet att diskutera den färdiga uppgiften samt utvärdera arbetet.